搜索

恐龙,甲龙亚目

作者:小角蛙简笔画 浏览:257 发表时间:2019-09-11 11:17:40

甲龙亚目Ankylosauria                                                                          甲龙简笔画   


位置:恐龙/鸟臀目/甲龙亚目/


        甲龙亚目属于鸟臀目的一个演化支。甲龙亚目包含了大部分有着骨鳞片形式装甲的恐龙。甲龙亚目都是有着短而壮的腿的笨重四足动物。甲龙亚目已知最早出现在早侏罗纪的中国,直到在白垩纪灭绝。除非洲外,各个大陆都有甲龙亚目的踪迹。第一个发现于南极洲的甲龙亚目为属于甲龙科的南极甲龙属,南极甲龙在1986年发现于罗斯岛。甲龙下目常与剑龙下目一起归类于装甲类恐龙,但是甲龙相对剑龙来说对人们影响力小些。


      甲龙亚目有着与身体比例较小的头部,仅次于蜥臀目的蜥脚下目。这类恐龙行动缓慢,因为它们的腿部并非用作奔跑。装甲亚目的极速可能少过每小时10公里。所有的甲龙亚目有着较多的装甲,多数为鳞甲和结节,也有的有大刺。这些鳞甲都是有组织的矩形到横向椭圆形(边到边),通常出现在隆突表面。较小的结节填补了大板之间的开放空间。

      甲龙下目可分为两至三科:结节龙科与甲龙科,有时还会有多刺甲龙科(有时被列为甲龙科的一个亚科,或是原始甲龙类构成的并系群)。三者之间的最大差异,在于大部分甲龙科恐龙尾巴末端有棒槌状骨槌、头部两侧延伸出大型鳞甲、口鼻部较圆,而结节龙科、多刺甲龙类恐龙缺乏这些特征。简单点来说,有尾锤的基本上是甲龙科的,但最原始的甲龙科恐龙沙漠龙亚科、多刺甲龙亚科缺少这些骨槌。其它的没有尾锤的差不多可以断为结节龙科恐龙。还有敏迷龙比较特殊,是第一个发现在南半球的恐龙,比较原始,目前没有归类在甲龙科或者结节龙科,第一个出土的南极甲龙也比较特殊,后面研究确认分类在结节龙科下。

      结节龙科生存在白垩纪,较为原始,大部分化石被发现于北美洲。它们有狭窄的头部,跟甲龙科一样拥有骨甲,但没有棒槌状尾巴。它们从头部到尾巴包覆者大型尖刺与骨瘤,肩膀处有大型骨刺。结节龙科的肩峰突特化,可供大型肌肉附着,以支撑大型副肩棘(Parascapular spines),可能用来抵抗掠食动物。结节龙科的口鼻部较狭窄、较小,这代表它们的事物来源较具选择性。它们的臀部宽广、四肢粗厚。结节龙科里最著名的三种是:结节龙、蜥结龙与埃德蒙顿甲龙。


      甲龙科因为由脊椎骨肿胀、愈合而成的大型尾槌而著名,尾槌可能用来自我防卫、或是性选择。它们有更宽广的身体,更多的骨甲。甲龙科恐龙的特征是全身除腹部以外,从头部到尾巴都由骨甲重重地覆盖者。骨甲上则长者针刺、骨瘤。头部则是平坦、宽阔,大概呈现铁铲状,这代表甲龙科的食物来源较为广泛。大约在头后两旁的地方长了两根针状物,颈部则是很短。它的眼睑处也长着三角形的骨甲。这种恐龙的脊椎与臀部骨骼愈合在一起,以固定巨大的后肢和棒槌状的尾巴。甲龙科化石最早发现于侏罗纪晚期的地层,但是甲龙科恐龙的真正繁盛时期是白垩纪晚期。著名的甲龙科包括:甲龙、包头龙、以及绘龙。


  

       多刺甲龙亚科是在1911年建立,当时是独自的科,以包含无法归类于甲龙科、结节龙科的甲龙类恐龙。最近许多亲缘分支分类法定义,认为多刺甲龙亚科与甲龙科有紧密亲缘关系,所以多刺甲龙亚科被分类于甲龙科之内。一些近年研究提出不同看法,随多刺甲龙类可能是独立于其他两科,包含所有接近加斯顿龙,而离埃德蒙顿甲龙、包头龙较远的所有物种。也曾因为缺乏尾巴上的骨槌,而被分类于结节龙科。多刺甲龙亚科包含:林龙、多刺甲龙、以及迈摩尔甲龙。科学家对于多刺甲龙类的分类有不同看法,从成立独自的多刺甲龙科,到甲龙科内的一个亚科。


      


甲龙亚目下恐龙列表


甲龙下目 Ankylosauria  

                                  甲龙科 Ankylosauridae  

                                                                         多刺甲龙亚科 Polacanthinae 

                                                                                                     怪嘴龙属 Gargoyleosaurus

                                                                                                     加斯顿龙属 Gastonia

                                                                                                     装甲龙属 Hoplitosaurus

                                                                                                     重怪龙属 Peloroplites

                                                                                                     多刺甲龙属 Polacanthus

                                                                                                     洮河龙属 Taohelong

                                                                                                     林龙 Hylaeosaurus

                                                                                                     迈摩尔甲龙 Mymoorapelta

                                                                        

                                                                          甲龙亚科 Ankylosaurinae


                                                                                                       史色甲龙 Ahshislepelta

                                                                                                       甲龙 Ankylosaurus

                                                                                                       本溪克氏盾龙 Crichtonpelta benxiensis

                                                                                                       克氏龙 Crichtonsaurus

                                                                                                       倍甲龙 Dyoplosaurus

                                                                                                       包头龙 Euoplocephalus

                                                                                                       牛头怪甲龙 Minotaurasaurus

                                                                                                       结节头龙 Nodocephalosaurus

                                                                                                       绘龙 Pinacosaurus

                                                                                                       美甲龙 Saichania

                                                                                                       山西龙 Shanxia

                                                                                                       篮尾龙 Talarurus

                                                                                                       多智龙 Tarchia

                                                                                                       天镇龙 Tianzhenosaurus

                                                                                                       白山龙 Tsagantegia

                                                                                                       中原龙 Zhongyuansaurus

                                  结节龙科 Nodosauridae

                                                                           漂泊甲龙 Aletopelta (北美洲西部加州)

                                                                           活堡龙 Animantarx (北美洲西部犹他州)

                                                                           弃械龙 Anoplosaurus (西欧英格兰)

                                                                           南极甲龙 Antarctopelta (南极洲詹姆斯罗斯岛)

                                                                           埃德蒙顿甲龙 Edmontonia (北美洲西部亚伯达省)

                                                                           怪嘴龙 Gargoyleosaurus (北美洲西部怀俄明州)

                                                                           加斯顿龙 Gastonia (北美洲西部犹他州)

                                                                           雕齿甲龙 Glyptodontopelta (北美洲西部新墨西哥州)

                                                                           装甲龙 Hoplitosaurus (北美洲中部南达科塔州)

                                                                           匈牙利龙 Hungarosaurus (中南欧匈牙利)

                                                                           林龙 Hylaeosaurus (英格兰南部萨塞克斯郡)

                                                                           迈摩尔甲龙 Mymoorapelta (北美洲中部科罗拉多州)

                                                                           尼奥布拉拉龙 Niobrarasaurus (北美洲西部堪萨斯州)

                                                                           结节龙 Nodosaurus (北美洲西部怀俄明州、堪萨斯州)

                                                                           胄甲龙 Panoplosaurus (北美洲西部蒙大拿州、亚伯达省)

                                                                           爪爪龙 Pawpawsaurus (北美洲西部德州)

                                                                           重怪龙 Peloroplites (北美洲西部犹他州)

                                                                           原弃械龙 Propanoplosaurus (北美洲东部马里兰州)

                                                                           蜥结龙 Sauropelta (北美洲西部怀俄明州、堪萨斯州)

                                                                           林木龙 Silvisaurus (北美洲西部堪萨斯州)

                                                                           顶盾龙 Stegopelta (北美洲西部怀俄明州)

                                                                           厚甲龙 Struthiosaurus (中南欧)

                                                                           牛头龙 Tatankacephalus (北美洲西部蒙大拿州)

                                                                           德克萨斯龙 Texasetes (北美洲西部德州)

                                                                           浙江龙 Zhejiangosaurus (中国东部浙江省)

                                                                           棘甲龙 Acanthopholis (西欧英国)

                                                                           古蜴甲龙 Palaeoscincus

                                  敏迷龙:敏迷龙恐龙列表图片版,点击看大图下载


                                                                                                       

 

恐龙,甲龙亚目
长按图片保存/分享

                                                                                                小角蛙简笔画   湘ICP备18012805号

二维码
置顶
在线客服
联系方式
二维码
二维码